Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe AVA & MAY GmbH

1. Zakres zastosowania i przedmiot zamówienia

My, AVA & MAY GmbH, reprezentowani przez naszych dyrektorów zarządzających Akosa Piffko, Ankura Bansala i Saschę Dexlera, Rotherstraße 16, 10245 Berlin, e-mail: info@ava-may.pl, oferujemy za pośrednictwem naszego sklepu internetowego nowe towary do sprzedaży ("Towary"). Jeśli zakupią Państwo Towary za pośrednictwem naszego sklepu, jesteśmy stroną zawartej z Państwem umowy sprzedaży. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych Towarów znajdują się w odpowiednich opisach produktów na stronie internetowej.

1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ("OWH") regulują stosunki umowne pomiędzy nami ("Sprzedawca") a Tobą ("Klient").

1.2. Nasze aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki Handlowe są dostępne dla Państwa jako Klienta na stronie internetowej ava-may.pl/pages/ogolne-warunki-handlowe podczas procesu zamawiania oraz w każdym innym momencie i mogą być tam przez Państwa zapisane i wydrukowane. Ponadto dołączamy niniejsze OWH do Państwa zamówień, aby po zawarciu umowy również otrzymali Państwo niniejsze OWH. Po zawarciu umowy nie przechowujemy tego tekstu umowy.

1.3. Wiążące dla stron umowy są OWH w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.4. Uznają Państwo ważność niniejszych OWH jako warunków umownych dla oferowania przez nas produktów. Ogólne warunki zaproponowane przez Klienta nie stają się częścią umowy, nawet jeśli nie wyrazimy wobec nich wyraźnego sprzeciwu.

2. Zawarcie umowy; konto użytkownika

2.1. Możesz kupować produkty na naszej stronie internetowej jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość bez rejestracji. W przypadku zarejestrowania, szczegóły Twojego zamówienia zostaną zapisane i automatycznie wypełnione podczas procesu zamawiania w celu szybszego realizowania zamówień.

2.2. Użytkownik może w każdej chwili zamknąć swoje konto użytkownika bez wypowiedzenia. Możemy w każdej chwili zamknąć Twoje konto użytkownika z 14-dniowym terminem wypowiedzenia; prawo do zamknięcia konta w każdym czasie pozostaje nienaruszone. Zamknięcie konta użytkownika nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży.

2.3. Użytkownik jest zobowiązany do podania pełnych i prawidłowych informacji podczas składania oferty.

2.4. Na naszej stronie internetowej prezentujemy liczne Towary, nie stanowi to jednak wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży. Prezentacja Towarów jest niewiążącym zaproszeniem do złożenia oferty. Złożenie przez Państwa wiążącej oferty zakupu wybranego Towaru następuje w momencie, gdy w procesie zamawiania podadzą Państwo wszystkie niezbędne dane, zapoznają się z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi i klikną na przycisk "Kupuję" ("Oferta"). Do momentu kliknięcia na przycisk "Kupuję", mogą Państwo w każdej chwili anulować zamówienie lub edytować swoje dane, klikając na przycisk "Zmień" przy danych, które chcą Państwo zmienić.

2.5. Wyślemy potwierdzenie Twojego zamówienia na produkty ("Potwierdzenie zamówienia") na adres e-mail podany przez Ciebie w procesie składania zamówienia natychmiast po otrzymaniu przez Sprzedawcę Twojej oferty. Zawiera ono istotne cechy Twojego zamówienia. Umowa zostaje zawarta w momencie wysłania Potwierdzenia zamówienia.

3. Ceny, koszty wysyłki, koszty zwrotu

3.1. Cena zakupu zostanie wyraźnie podana Klientowi podczas procesu składania zamówienia. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają ustawowy podatek VAT, plus ewentualne koszty wysyłki. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu powstaje przy zawarciu umowy.

3.2. Ewentualne koszty wysyłki zależą od wartości zamówienia oraz kraju, do którego ma ono zostać dostarczone. Dokładne warunki można znaleźć w informacji o kosztach wysyłki podczas procesu składania zamówienia oraz na stronie informacyjnej "Wysyłka" w sklepie.

3.3. Za wszelkie opłaty celne lub podatki lokalne odpowiedzialny jest Klient.

3.4. Jeśli prawo do odstąpienia od umowy istnieje i zostanie wykonane, poniosą Państwo koszty przesyłki zwrotnej.

3.5. Płatności dokonuje się za pomocą metody płatności wybranej w procesie zamawiania. W przypadku zlecenia realizacji płatności podmiotom zewnętrznym, np. Klarna lub PayPal, obowiązują Klienta ich ogólne warunki handlowe.

3.6. Jesteśmy uprawnieni do usuwania lub dodawania poszczególnych sposobów płatności. Dostępne sposoby płatności zostaną podane w naszym sklepie i przed zawarciem umowy.

4. Warunki dostawy i zastrzeżenie własności

4.1. Jesteśmy uprawnieni do dostaw częściowych, o ile jest to rozsądne z Państwa punktu widzenia. W przypadku dostaw częściowych ponosicie Państwo tylko koszty wysyłki pierwszej z dostaw częściowych.

4.2. Produkty pozostają naszą własnością do momentu uiszczenia pełnej ceny zakupu.

5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli jesteś: (i) konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego, tj. osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej lub (ii) osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z Twoją działalnością gospodarczą, gdy kupowany Towar nie posiada dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej, przysługuje Ci ustawowe prawo odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami:

Polityka odstąpienia od umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w fizyczne posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w fizyczne posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas

AVA & MAY GmbH,
Rotherstraße 16
10245 Berlin

Email: info@ava-may.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślą Państwo powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki wycofania się z rynku

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy sposób standardowej dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z takim zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Mają Państwo obowiązek odesłać lub przekazać nam Towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Odpowiadają Państwo jedynie za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów dotyczących dostawy zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli pieczęć została usunięta po dostarczeniu.

Wzór formularza odstąpienia od umowy

- Do AVA & MAY GmbH, Rotherstraße 16, 10245 Berlin, w miarę możliwości e-mail: info@ava-may.pl:

- Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*), że odstępuję/odstępujemy (*) od mojej/naszej (*) umowy sprzedaży następujących Towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*),

- Zamówione w dniu (*)/otrzymane w dniu (*),

- Nazwa konsumenta(-ów),

- Adres konsumenta(-ów),

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej),

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

6. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

Nasza odpowiedzialność w zakresie niniejszych OWH jest następująca:

6.1. Odpowiadamy bez ograniczeń za umyślne i rażące niedbalstwo, jak również za szkody wynikające z uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia.

6.2. W przypadku lekkiego niedbalstwa odpowiadamy tylko za naruszenie istotnych zobowiązań umownych. Istotne zobowiązanie umowne w rozumieniu tego przepisu to zobowiązanie, które musi zostać spełnione, aby realizacja umowy była w ogóle możliwa i na którego spełnieniu partner umowy może zasadniczo polegać.

6.3. Odpowiedzialność zgodnie z punktem 6.2 jest ograniczona do normalnych następstw działania lub zaniechania, z którego szkoda wyniknęła.

6.4. Powyższe zasady obowiązują odpowiednio w stosunku do naszych pracowników, pełnomocników i pomocników.

6.5. Jakakolwiek nasza odpowiedzialność z tytułu udzielonych gwarancji oraz roszczeń wynikających z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych pozostaje bez zmian.

7. Różnorodne

7.1. Jeżeli określone postanowienia niniejszej umowy w całości lub w części naruszają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub są nieważne lub nieskuteczne z innych powodów, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

7.2. Komisja Europejska udostępnia platformę internetową do rozstrzygania sporów, którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed organem rozstrzygającym spory konsumenckie.

7.3. Stosunki umowne pomiędzy stronami reguluje prawo Rzeczypospolitej Polski z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG). Jeśli jesteś konsumentem i nie mieszkasz w Polsce, stosunek umowny podlega wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polski z wyłączeniem CISG, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa kraju, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania, stanowią inaczej.

7.4. Jeśli: (i) nie posiadasz ogólnej siedziby w Polsce lub w innym państwie członkowskim UE; (ii) jesteś osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą w rozumieniu polskich przepisów, a zakup był związany bezpośrednio z Twoją działalnością gospodarczą lub zawodową i miał charakter zawodowy;  (iii) przeniosłeś swoje stałe miejsce zamieszkania za granicę po wejściu w życie niniejszych warunków sprzedaży lub (iv) Twoje miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu nie jest znane w momencie wniesienia pozwu, to wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest nasza siedziba.

Ostatnia aktualizacja: 19. February 2021